Algemene voorwaarden
Samen & Zo
handig voor ouder en kind
© Samen & Zo, 2015
Algemene Voorwaarden
Welkom Webwinkel Draagconsulten Bevallen & Zo Samen & Zo

Algemene Voorwaarden van Samen & Zo

Versie geldig vanaf 01.05.2015
1. Bedrijfsgegevens Samen & Zo Adres Zilvermeeuw 133, 4872 RP Etten-Leur Tel. 06-37422692 E-mail info@samenenzo.nl Website www.samenenzo.nl Kvk nr. 63222701 BTW nr NL148482065B01 2. Algemeen 2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen bij Samen & Zo. De voorwaarden zijn voor een  ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Samen & Zo. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk  exemplaar.   2.2  Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.  Samen & Zo behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd  te wijzigen.   2.3  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden  niet door Samen & Zo erkend.   2.4  Samen & Zo garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het  aanbod vermelde specificaties.     3. Levering 3.1  Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.   3.2  In het kader van de regels van de koop op afstand zal Samen & Zo bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.  Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen  vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument  binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en  ingebrekestelling te annuleren.   3.3  Aan de leveringsplicht van Samen & Zo zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Samen & Zo geleverde  zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder,  inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.   3.4  Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten  worden ontleend.   4. Prijzen 4.1  Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt  geen aansprakelijkheid aanvaard.   4.2  Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.   5. Zichttermijn / herroepingsrecht 5.1  Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de  afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van  reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na  afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Samen & Zo heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer  is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering  schriftelijk melding te maken bij Samen & Zo. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn  teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te  geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat  verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt  het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Samen &  Zo er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief  de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt  geheel voor rekening en risico van de afnemer.   6. Herroepingsrecht bij levering van diensten 6.1  Bij levering van diensten (zoals draagconsulten en workshops) heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder  opgave van redenen te ontbinden gedurende 3 dagen, ingaande op de dag dat de overeenkomst wordt aangegaan.   6.2  Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, richt u zich naar de door Samen & Zo bij het aanbod en/of uiterlijk bij  de levering verstrekte, redelijke en duidelijke instructies.   6.3  Wanneer de diensten met uitdrukkelijke instemming van de consument al geleverd zijn voor de bedenktijd is  verstreken, vervalt op het moment van levering het herroepingsrecht voor de betreffende dienst.   7. Gegevensbeheer 7.1  Indien u een bestelling plaatst bij Samen & Zo, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van  Samen & Zo. Samen & Zo houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.  Zie onze Privacy beleid.   7.2  Samen & Zo respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke  behandeling van uw persoonlijke gegevens.   7.3  Samen & Zo maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze  lijst te verwijderen.     8.  Garantie en conformiteit 8.1  De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod  vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de  totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.   8.2  Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en  vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de  ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.   8.3  De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde  zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Samen  & Zo) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Samen & Zo. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde  goederen dienen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Samen & Zo schriftelijk te worden gemeld.  Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende  documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na  constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en  terugzending geheel vervallen.   8.4  Indien klachten van de afnemer door Samen & Zo gegrond worden bevonden, zal Samen & Zo naar haar keuze of de  geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen,  met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Samen & Zo en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds  beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Samen & Zo) tot het  maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Samen & Zo gedekte bedrag. Iedere  aansprakelijkheid van Samen & Zo voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen  aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade  wegens gederfde winst.   8.5  Samen & Zo is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste  roekeloosheid.   8.6  Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Samen & Zo in gebreke is; B) de afnemer de geleverde  zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken  aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de  aanwijzingen van Samen & Zo en/of gebruiksaanwijzing van de fabrikant zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid  geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de  aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.   9.  Aanbiedingen 9.1  Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.   9.2  Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Samen & Zo zich het recht voor de aanbieding  binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.   9.3  Mondelinge toezeggingen verbinden Samen & Zo slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.   9.4  Aanbiedingen van Samen & Zo gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.   9.5  Samen & Zo kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de  aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.   9.6  Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.   10.  Overeenkomst 10.1  Een overeenkomst tussen Samen & Zo en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Samen & Zo in  behandeling is genomen.   10.2  Samen & Zo behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren  of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.   11.  Afbeeldingen en specificaties 11.1  Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc., o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van  etiketten, etc. op de internetsite van Samen & Zo gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen  aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.   12.  Overmacht 12.1  Samen & Zo is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten  gevolge van overmacht.   12.2  Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor  haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet,  storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde  technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden  van leveranciers en/of fabrikanten van Samen & Zo alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in  hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.   12.3  Samen & Zo behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens  gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de  overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Samen & Zo gehouden enige  boete of schadevergoeding te betalen.   12.4  Indien Samen & Zo bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts  gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel  afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.  Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.     13.  Aansprakelijkheid 13.1  Samen & Zo is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het  gebruik de aanwijzingen op de verpakking, raadpleeg onze website of neem contact op bij onduidelijkheden.   14.  Eigendomsvoorbehoud 14.1  Eigendom van alle door Samen & Zo aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Samen & Zo zolang de  afnemer de vorderingen van Samen & Zo uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige  overeenkomsten niet heeft voldaan.   15.  Toepasselijk recht/bevoegde rechter 15.1  Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.   15.2  Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Samen & Zo en koper, welke niet in onderling overleg  kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Breda kennis, tenzij Samen & Zo er  de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met  uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.  
Top
U kunt de Algemene Voorwaarden ook als PDF downloaden door op de link hieronder te klikken.  
Om deze na downloaden te kunnen openen heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig. Deze kunt u downloaden vanaf de  volgende pagina: https://get.adobe.com/nl/reader/  
- Tula  - Ellevill  - Marsupi  - Manduca  - Baby Roo  - Ergobaby  - Shooshoos  - Oxo  - Disana  - Elodie Details 
Draagdoeken:  - Rekbare doek  - Geweven doek  - Ringsling  - Poppendoek  Dragers: - Draagzakken (SSC)  - Mei tai  - Onbuhimo  Handigheden: - Draagaccessoires  - Hebbedingen  - Voeding  Merken:
Draagconsulten  Leer hoe je je kind kunt dragen.
© Samen & Zo, 2015 - 2018 Etten-Leur Disclaimer Privacy
BTW nr NL148482065B01
KvK nr 63222701
Betaal veilig in onze  webwinkel met:
Verzending is gratis binnen  Nederland vanaf € 125! Wij verzenden met:
Nu alles met 50% korting in de opruiming. De korting is al verwerkt in de prijzen.